национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ, версия 2.2019

17 – 19 октомври 2019, Варна, Златни пясъци

НАУЧНА ПРОГРАМА

4 октомври 2018, четвъртък

9.00-18.00
Регистрация
17.00-18.30
Официално откриванеВръчване на Годишна награда МОРЕ – за принос в българската клинична онкология
20.00
Коктейл Добре дошли

5 октомври 2018, петък

8.00-13.30
Регистрация
8.00-10.30
ПЪРВА ПЛЕНАРНА СЕСИЯПредтерапевтични проблеми при карцином на гърда Савелина Поповска, д-р, дмн, проф. – председател
8.00-8.20
MEGA – може ли Европа да поеме водеща роля?д-р Ж. Коева-Балабанова
8.25-8.45
Индикатори за оценка на качество на медицинското обслужване в специализирани центрове по карцином на гърдад-р В. Митова, доц. д-р Н. Димитрова
8.50-9.10
Genetic counseling and risk assessment – management of high risk patientsProf. Dr. M-J Cardoso, Portugal
9.15-9.35
Молекулярните подтипове днес – има ли нужда от нещо повече?доц. д-р И. Иванов
9.40-10.00
DCIS, is it het cancer, or not? How to manage this problem?Dr. MJ Vrancken Peeters, Netherlands
10.05-10.25
Фокус върху “фокусираните” промени в HER2-диагностиката, ASCO/CAP 2018проф. д-р С. Поповска, доц. д-р И. Иванов
10.30-11.45
ВТОРА ПЛЕНАРНА СЕСИЯОперативни и периоперативни стратегии при карцином на гърда Татяна Хаджиева, д-р, дмн, проф. – председател
10.30-10.50
Management of the axilla and breast after neoadjuvant systemic treatmentProf. Dr. M-J Cardoso, Portugal
10.55-11.15
Axillary clearance in the primary setting – almost obsoleteDr. MJ Vrancken Peeters, Netherlands
11.20-11.40
Интраоперативно лъчелечение при органосъхраняваща хирургия на гърда – ползи и рисковепроф. д-р Т. Хаджиева, доц. д-р Т. Седлоев, д-р З. Захариев
11.45-12.45
Сателитен симпозиум Eli Lilly Теоретични и практически аспекти на тумори с различна локализации, но значими от клинична гледна точка Димитър Калев, д-р, дм, доц. – модератор
11.45-11.55
Димитър Калев, д-р, дм, доц.СБАЛОЗ Д-р М. Марков, ВарнаВъведение
11.55-12.15
Спартак Вълев, д-рМБАЛ Надежда – София Терапевтично поведение и новости в лечението на метастатичен карцином на гърда
12.15-12.35
Марчела Колева, д-рУМБАЛ Сердика, СофияКак да лекуваме стомашен карцином и карцином на гастроезофагеалния преход с цел оптимизация на терапевтичните възможности на първа и втора линия
12.35-12.45
Дискусия
12.45-13.45
Обяд

13.45-15.45
Симпозиум Разни Жанет Грудева-Попова, д-р, дм, проф. – модератор
13.45-14.05
Davide MeaniTA Head for Biosimilars at the EU Hub (Amgen)Биоподобни лекарствени продукти в онкологията – разработка и практическо приложение
14.05-14.25
Жасмина Коева-Балабанова, д-рБългарски алианс за прецизирана и персонализирана медицинаКарцином на белия дроб – Европейско ръководство за скрининг
14.25-14.45
Наталия Чилингирова, дм, доц.Медицински университет – Плевен (Boehringer Ingelheim)Giotrif в терапевтичния алгоритъм на плоскоклетъчен белодробен карцином
14.45-15.05
Марчела Колева, д-рУМБАЛ Сердика, София (Sanofi)Терапия на агресивен и симптоматичен нерезектабилен локално авансирал или метастатичен медуларен тиреоиден карцином с Caprelsa (vandetanib)
15.05-15.25
Ася Консулова, д-р, дмБългарско онкологично научно дружество (Pfizer)CDK4/6-инхибиторите – нова ера в лечението на метастатичeн карцином на гърда
15.25-15.45
Красимир Койнов, д-рМБАЛ Сердика, София (MSD)Pembrolizumab – стандарт в лечението на недребноклетъчен белодробен карцином
15.45-16.00
Кафе пауза
16.00-17.40
ТРЕТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯСистемна лекарствена терапия при карцином на гърда Ася Консулова, д-р, дм – председател
16.00-16.20
Друга болест ли е карциномът на гърда у мъже?д-р. А. Консулова
16.25-16.45
Кой има полза от адювантна ендокринна терапия при карцином на гърда – с какво и колко дълго?д-р К. Койнов
16.50-17.10
Какво очакваме от лекарственото таргетиране при хормон-рецептор-позитивен карцином на гърдад-р. А. Консулова
17.15-17.35
Високодозова интензивност или деескалация на адювантната химиотерапия при карцином на гърдад-р К. Койнов
17.40-18.45
Сателитен симпозиум Roche
17.40-18.00
Димитър Калев, д-р, дм, доцAlecensa и ползите за пациента при ALK-позитивен недребноклетъчен белодробен карцином
Постижения и нови хоризонти при таргетна терапия на HER2-позитивен карцином на гърда Ирина Трифонова, д-р, дм, доц. – модератор
18.00-18.20
Ася Консулова, д-р, дмБългарско онкологично научно дружествоРанен HER2-позитивен карцином на гърда: риск и терапевтични решения
18.20-18.45
Антоанета Томова, д-рКОЦ – ПловдивAPHINITY – нов стандарт на адювантно лечение при HER2-позитивен карцином на гърда
18.45-19.40
Сателитен симпозиум Roche Основа за бъдещетоКрасимир Кайнов, д-р – модератор
18.45-19.10
Данаил Дамянов, д-рСБАЛО – СофияTecentriq, или защо анти-PD-L1-терапията е толкова ефективна при пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином
19.10-19.30
Марчела Колева, д-рУМБАЛ Сердика, СофияTecentriq: промяна в лечението на уротелен карцином
19.30-19.40
Дискусия
20.00
Вечеря

6 октомври 2017, събота

8.00-9.15
ЧЕТВЪРТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯПоддържащи грижи при карцином на гърда Павел Станимиров, д-р, дм, доц. – председател
8.00-8.20
Препоръки за най-добри поддържащи грижи – преглед на литературатадоц. д-р Н. Йорданов
8.25-8.45
Контрол на карциномна умораЕ. Атанасова
8.50-9.10
Остеонекроза на челюст, свързана с бифосфонати и denozumabдоц. д-р П. Станимиров
9.15-10.30
ПЕТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯХематологични и лимфни проблеми при карцином на гърда Жанет Грудева-Попова, д-р, дм, проф. – председател
9.15-9.35
Хирургични техники при лимфедем, свързан с карцином на гърдапроф. д-р Т. Делийски, доц. д-р Д. Димитров
9.40-10.00
Поведение при лимфоми, свързани с имплантипроф. д-р М. Генова, проф. д-р Г. Балаценко
10.05-10.25
Терапевтично свързани миелоидни неоплазиипроф. д-р Ж. Грудева-Попова
10.30-11.00
Кафе пауза
11.00-12.00
Сателитен симпозиум Novartis Променяме местастатичния карцином на гърда Димитър Калев, д-р, дм, доц. – модератор
11.00-11.20
Асен Дудов, д-р, дм, проф.УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник, СофияПробиви в лечението на метастатичния карцином на гърда
11.20-11.40
Антоанета Томова, д-рКОЦ – ПловдивHR-позитивен, HER2-негативен метастатичен карцином на гърда – много фактори са извън нашия контрол; някои определяме ние
11.40-12.00
Konstantinos Papazisis, MD, PhDEuromedica General Clinic Thessaloniki, GreeceFirst line Kisqali in clinical practice
12.00-13.00
Обяд
13.00-16.00
ШЕСТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯНевроендокринни неоплазми – горещи теми Драга Тончева, д-р, дбн, проф., чл. кор. – председател
13.00-13.20
Настоящи патомотфологични характеристики, класификация и стадиране на гастроентеропанкреасни невроендокринни неоплазмипроф. д-р С. Христова
13.20-13.40
Наследствен феохромоцитом/параганглиом: патология от ново поколениедоц. д-р В. Иванова
13.40-14.00
Невроендокринни тумори – отвъд конвенционалните биомаркерипроф. д-р Д. Тончева
14.00-14.20
Медуларен тиреоиден карцином – особеностите на една особена болестпроф. д-р Р. Пандев
14.20-14.40
Разширена лимфаденектомия при панкреасни и тънкочревни невроендокринни тумори – как, къде и защодоц. д-р А. Иванов
14.40-15.00
Хирургично лечение на феохромоцитом-параганглиомдоц. д-р В. Нейчев
15.00-15.20
Особености на поведение при параганглиоми на глава и шияпроф. д-р Т. Хаджиева
15.20-15.40
Heterogeneity of NETs and PRRT strategiesProf. Dr. I. Virgolini, Austria
15.40-16.00
Критерии за организация и функциониране на експертен център за Merkel-клетъчен карцином и други невроендокринни туморид-р И. Гаврилова
16.00
Официално закриване
20.00
Гала вечеря