национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ, версия 2.2019

15 – 17 октомври 2020, Варна, Златни пясъци

НАУЧНА ПРОГРАМА

17 октомври 2019, четвъртък

17.00-18.00
Официално откриванеВръчване на Годишна награда МОРЕ – за принос в българската клинична онкология
18.00-19.30
СЕСИЯ Разни Жанет Грудева-Попова, д-р, дм, проф. – председател
18:00-18:20
Giotrif (afatinib) – реална възможност за терапия от втора линия при недребноклетъчен плоскоклетъчен карцином на белия дробд-р Желязко Арабаджиев (Boehringer Ingelheim)
18:20-18:40
Профилактика на индуцираната от химиотерапия неутропения при рискови групи пациентид-р Марчела Колева (Actavis)
18:40-19:00
Биоподобните лекарства в онкологичната практикад-р Красимир Койнов (Mylan)
19:00-19:20
Xgeva – златен стандарт при лечение на костни метастази от простатeн карциномд-р Ася Консулова (Amgen)
20.00
Коктейл Добре дошли

18 октомври 2019, петък

8.00-10.05
ПЪРВА ПЛЕНАРНА СЕСИЯПредтерапевтични проблеми при простатен карцином Надя Димитрова, д-р, дм, доц. – председател
8.00-8.20
Подходът GRADE – универсален ли е за оценка на доказателства и за съставяне на ръководствадоц. д-р Д. Калев
8.25-8.45
Европейска информационна система за рака (ECIS) – за мониториране на значимостта мудоц. д-р Н. Димитрова
8.50-9.10
Медицина, основана на реимбурсация, в контекста на онкологичните грижид-р А. Консулова
9.15-9.35
Ефекти от PSA-скрининг: подходи за редукция на вредитeдоц. д-р М. Георгиев и съавт.
9.40-10.00
Оценка на генетичен риск при пациенти с простатен карциномчл. кор. проф. д-р Д. Тончева
10.05-11.45
ВТОРА ПЛЕНАРНА СЕСИЯДиагностични стратегии при простатен карцином Ирена Костадинова, д-р, дмн, проф. – председател
10:05-10:25
Роля на магнитнорезонансната томография за диагностика на простатен карциномд-р В. Иванов, д-р Р. Петков
10:30-10:50
Роля на хибридни PET/CT-образни техники за вземане на клинични решенияпроф. д-р И. Костадинова, доц. д-р П. Бочев
10:55-11:15
Необичайни патологични подтипове на простатен карцином – клинична сигнификантностд-р М. Караиванов
11:20-11:40
Молекулярни биомаркери и геномни анализи за вземане на терапевтични решения при простатен карциномдоц. М. Георгиева
11:45-12:45
Сателитен симпозиум Johnson&Johnson Съвременна концепция за мястото на abiraterone acetate (ZYTIGA®) в лечението на авансирал простатен карцином Чавдар Славов, д-р, дмн, чл. кор. проф. – модератор
11:45-12:05
Красимир Нейков, д-р, дм, проф.УСБАЛО – СофияАктуални възможности на урологичните техники в лечението на простатен карцином
12:05-12:25
Антоанета Томова, д-рКОЦ – ПловдивТерапевтични възможности и специфики на abiraterone acetate (ZYTIGA®) в лечението на авансирал простатен карцином – коментари на клинициста след петгодишен опит
12:25-12:40
Радослав Мангалджиев, д-рСБАЛОЗ – СофияНастоящи и бъдещи терапевтични опции в лечението на неметастазирал простатен карцином
12:40-12:45
Въпроси и отговори
12.45-13.45
Обяд

14:00-15:00
Сателитен симпозиум Astellas Клинични реалности при авансирал простатен карцином Димитър Калев, д-р, дм, доц. – модератор
14:00-14:10
Димитър Калев, д-р, дм, доц.СБАЛОЗ – ВарнаУстановяване на прогресия при простатен карцином
14:10-14:30
Антоанета Томова, д-рКОЦ – ПловдивРеалният пациент ≠ пациентът от изпитванията
14:30-14:50
Александър Шинков, д-р, дм, доц.УСБАЛЕ – СофияКостно здраве и продължително лечение с кортикостероиди
14:50-15:00
Дискусия
15:00-16.45
ТРЕТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯСистемна лекарствена терапия при простатен карцином Асен Дудов, д-р, дм, проф. – председател
15:00-15:20
Терапевтични решения при хормоносензитивен простатен карцином – клинични и икономически мотивид-р Р. Мангалджиев
15:25-15:45
Биологични модели за терапевтично секвениране при метастатичен простатен карциномпроф. д-р А. Дудов
15:50-16:10
Имунотерапия при метастатичен простатен карцином – биомаркери и терапевтични резултатид-р А. Консулова
16:15-16:35
PARP-инхибиция при метастатичен простатен карцином – биологична обосновка и терапевтична ефективностд-р Ж. Арабаджиев
16:45-17:15
Кафе пауза

17.15-18.15
Сателитен симпозиум Еli Lilly Стратегически подход при лечение на солидни тумори – карцином на стомах и HR+, HER– карцином на гърда в метастатичен стадий
17:15-17:45
Желязко Арабаджиев, д-р УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник, Болница ТокудаЕфикасност при лечение на стомашен карцином: CYRAMZA – опит от клиничната практика
17:45-18:15
Ася Консулова, д-рКОЦ – БургасVerzenios – CDK4/6-инхибитор с ежедневно дозиране
18.15-19.15
Сателитен симпозиум Sanofi Възможности и стратегии за терапевтични последователности при метастатичен простатен карцином Антоанета Томова, д-р – модератор
18:15-18:45
Желязко Арабаджиев, д-р УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник, Болница ТокудаПерсонализация на терапията спрямо биологията на простатния карцином
18:45-19:15
Антоанета Томова, д-рКОЦ – ПловдивПроспективни проучвания на терапевтични последователности при метастатичен кастрационно-резистентен простатен карцином (мКРПК)
20.00
Вечеря

19 октомври 2019, събота

8.00-9.15
ЧЕТВЪРТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯТерапевтични стратегии при метастатична болест Eлена Пиперкова, д-р, дмн, проф. – председател
8.00-8.20
Олигометастатична болест – колаборативни подходипроф. д-р Т. Хаджиева, доц. д-р Ц. Генадиев, д-р Ж. Арабаджиев
8.25-8.45
Метаболитна радионуклидна терапия при метастатична костна болестпроф. д-р Е. Пиперкова
8.50-9.10
Перспективи на радионуклидна терапия с 177Lu PSMAпроф. д-р С. Сергиева
9:15-10:25
Сателитен симпозиум MSD Keytruda – установен терапевтичен стандарт Антоанета Томова, д-р – модератор
9:15-9:45
Красимир Койнов, д-рМБАЛ Сердика – СофияKeytruda – стандарт за първа линия терапия при болни с метастазирал недребноклетъчен белодробен карцином
9:45-10:15
Гергана Шаламанова, д-рКОЦ – ПловдивСъвременен терапевтичен подход при неоперабилен и метастазирал малигнен меланом
10:15-10:25
Дискусия
10:30-11:00
Кафе пауза

11:00-11:40
Сателитен медицински лекториум Roche
11:00-11:20
Марчела Колева, д-рМБАЛ Сердика – СофияПотенциалът на прецизната онкология за подобряване на резултатите за пациента
11:20-11:40
Росица Кръстева, д-рМБАЛ Уни Хоспитал – ПанагюрищеИзчерпателното геномно профилиране в клиничната практика
11:40-13:00
Сателитен промоционален симпозиум Roche Димитър Калев, д-р, дм, доц. – модератор
11:40-12:00
Желязко Арабаджиев, д-р УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник, Болница ТокудаTECENTRIQ® + carboplatin + etoposide: първият значим терапевтичен напредък за лечение на първа линия при разпространен стадий на дребноклетъчен белодробен карцином за последните 20 години
12:00-12:15
Красимир Койнов, д-рМБАЛ Сердика – СофияTECENTRIQ® – нова възможност в лечението на първа линия метастазирал неплоскоклетъчен недребноклетъчен белодробен карцином
12:15-12:30
Наталия Стефанова, д-рУМБАЛ Г. Странски – ПлевенTECENTRIQ® или защо анти-PD-L1-терапията е толкова ефективна при пациенти с локално авансирал или метастазирал недребноклетъчен белодробен карцином след предшестваща химиотерапия
12:30-12:45
Мила Петрова, д-рМБАЛ Надежда – СофияALECENSA – нов стандарт на лечение при първа линия пациенти с ALK+ недребноклетъчен белодробен карцином
12:45-13:00
Антоанета Томова, д-рКОЦ - ПловдивТаргетна терапия при ранен HER2+ карцином на гърдата. Трансформация на болестта
13:00-14:00
Обяд

14:00-15:00
Сателитен симпозиум Novartis Разликата е повече живот Димитър Калев, д-р, дм, доц. – модератор
14:00-14:05
Димитър Калев, д-р, дм, доц.СБАЛОЗ – ВарнаОткриване
14:05-14:30
Антоанета Томова, д-рКОЦ – ПловдивKISQALI® – повече живот в първа линия при метастатичен карцином на гърда
14:30-15:00
Желязко Арабаджиев, д-р, срещу Красимир Орешков, д-рУМБАЛ Аджибадем Сити Клиник, Болница ТокудаCross fire дебат върху два клинични случая: CDK4/6-инхибитор или химиотерапия на първа линия?
15:00-16:00
ДИСКУСИОННА СЕСИЯИнтензификация или деинтензификация на терапиите при висок риск локализиран простатен карциномДимитър Калев, д-р, дм, доц. – модератор
15:00-15:20
Интензификация срещу деинтензификация на хирургията при висок риск локализиран простатен карциномпроф. д-р И. Дечев срещу чл. кор. проф. д-р Ч. Славов
15:20-15:40
Интензификация срещу деинтензификация на лъчелечението при висок риск локализиран простатен карциномпроф. д-р Т. Хаджиева срещу д-р К. Недев
15:40-16.00
Интензификация срещу деинтензификация на системната терапия при висок риск локализиран простатен карциномд-р Ж. Арабаджиев срещу д-р Р. Мангалджиев
16.00
Официално закриване
20.00
Гала вечеря