национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

Виртуална конференция 16 – 17 октомври 2020

ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА


Организационният комитет запазва правото си за промени до 1 септември 2020

15 октомври 2020, четвъртък

16:00-17:00
Официално откриванеВръчване на Годишна награда МОРЕ – за принос в българската клинична онкология
17:00-18:00
Сателитен симпозиум, подкрепен от индустрията Boehringer Ingelheim
18:00-19:00
Сателитен симпозиум, подкрепен от индустрията Pfizer
19:00-19:40
СЕСИЯ Разни
19:00-19:20
In memoriam лекцияд-р М. Колева
19:20-19:40
Фирмена презентация Astellas
20.00
Коктейл Добре дошли

16 октомври 2020, петък

8:30-10:10
ПЪРВА ПЛЕНАРНА СЕСИЯПредтерапевтични проблеми при уротелен карцином
8:30-8:50
pT1c3 pN1a M1b G2 L1 V2 Pn0 R1 – защо да знаем добре езика на TNM класификациятадоц. д-р Н. Димитрова
8:55-9:15
Молекулярни подтипове при мускул-инвазиращ уротелен карцином – прогностични и предиктивни аспектидоц. М. Георгиева
9:20-9:40
Разширено геномно профилиране, циркулиращи туморни клетки и циркулираща туморна ДНК при мускул-инвазиращ уротелен карцином – възможности и ограничения в клиничната практикачл. кор. проф. д-р Д. Тончева
9:45-10:05
Лабораторен мониторинг на серумни туморни маркери при уротелен карциномд-р В. Колева
10:10-11:50
ВТОРА ПЛЕНАРНА СЕСИЯДиагностични стратегии при уротелен карцином
10:10-10:30
Мултипараметрична магнитнорезонансна томография за локално стадиране на уротелен карцином – VI-RADSд-р В. Иванов, д-р Р. Петков
10:35-10:55
PET/CT при уротелен карцином – влияние върху лечението и прогнозатапроф. д-р И. Костадинова, доц. д-р П. Бочев
11:00-11:20
Клинично приложение на SPECT-CT образни методи при уротелен карциномпроф. д-р Е. Пиперкова, проф. д-р С. Сергиева
11:25-11:45
Патологична идентификация на биомаркери за имунотерапия при уротелен карциномпроф. д-р С. Поповска и съавт.
11:45-12:45
Сателитен симпозиум, подкрепен от индустрията Johnson&Johnson
12:50-14:00
Обяд

14:00-15:00
Сателитен симпозиум, подкрепен от индустрията Eli Lilly
15:00-16.40
ТРЕТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯЛокални терапевтични подходи при уротелен карцином
15:00-15:20
Интравезикално лечение на високостепенен мускул-неинвазиращ карцином на пикочен мехур – дозови вариации и избори при BCG-рефрактерна болестд-р. А. Консулова
15:25-15:45
Онкологични ползи от дефинитивно лъчелечение при мускул-инвазиращ уротелен карцином на пикочен мехупроф.д-р Т. Хаджиева, д-р К. Недев
15:50-16:10
Нефрон-съхраняващи подходи при уротелен карцином на горен уринарен трактдоц. д-р. К. Давидов
16:15-16:35
За и против минимално инвазивна хирургия при мускул-инвазиращ карцином на пикочен мехур доц. д-р. М. Георгиев, чл. кор. проф. д-р Ч. Славов, доц. д-р К. Янев, д-р Г. Иванов
16:45-17:15
Кафе пауза

17.15-19.15
Сателитен симпозиум, подкрепен от индустрията Roche
20.00
Вечеря

17 октомври 2020, събота

8.30-10.15
ЧЕТВЪРТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯСистемни терапевтични стратегии при метастатична болест
8:30-8:50
Системни периоперативни стратегии при уротелен карцином на горен уринарен тракт д-р Р. Мангалджиев
8:55-9:15
Онкологични ползи от съчетани лъчехимиотерапевтични подходид-р Р. Кръстева, д-р З. Захариев
9:20-9.40
Системни адювантни подходи при високостепенен мускул-инвазиращ уротелен карциномпроф. д-р А. Дудов
9:45-10.05
Съвременни терапевтични сценарии при авансирал уротелен карциномд-р Ж. Арабаджиев
10:15-11:15
Сателитен симпозиум, подкрепен от индустрията Novartis
11:15-12:15
Сателитен симпозиум, подкрепен от индустрията MSD
13:00-14:00
Обяд

14:00-15:00
ПЕТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯПоддържащи грижи при уротелен карцином
14:00-14:20
Стил на живот при онкоуролози – между щастие и бърнаутд-р В. Донкина, Е. Виткова
14:30-14:50
Хранене при уротелен карциномдоц. д-р Н. Йорданов
15.00
Официално закриване
20.00
Гала вечеря