национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ, версия 2.2019

17 – 19 октомври 2019, Варна, Златни пясъци

ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА

17 октомври 2019, четвъртък

17.00-18.00
Официално откриванеВръчване на Годишна награда МОРЕ – за принос в българската клинична онкология
18:00-19:30
Сесия Разни (Amgen, Mylan, Actavis, Boehringer Ingelheim)
20.00
Коктейл Добре дошли

18 октомври 2019, петък

8.00-10.05
ПЪРВА ПЛЕНАРНА СЕСИЯПредтерапевтични проблеми при простатен карцином
8.00-8.20
Подходът GRADE – универсален ли е за оценка на доказателства и за съставяне на ръководства?доц. д-р Д. Калев
8.25-8.45
ECIS (Европейската информационна система за рака) – мониториране на значимостта мудоц. д-р Н. Димитрова
8.50-9.10
Медицина, основана на реимбурсация, в контекста на онкологичните грижид-р А. Консулова
9.15-9.35
Ефекти от PSA-скрининг: подходи за редукция на вредитедоц. д-р М. Георгиев и съавт.
9.40-10.00
Оценка на генетичен риск при пациенти с простатен карциномчл. кор. проф. д-р Д. Тончева
10.05-11.45
ВТОРА ПЛЕНАРНА СЕСИЯДиагностични стратегии при простатен карцином
10.05-10.25
Роля на магнитнорезонансната томография за диагностика на простатен карциномд-р В. Иванов, д-р Р. Петков
10.30-10.50
Роля на хибридни PET/CT-образни техники за вземане на клинични решенияпроф. д-р И. Костадинова, доц. д-р П. Бочев
10:55-11:15
Необичайни патологични подтипове на простатен карцином – клинична сигнификантностд-р М. Караиванов
11:20-11:40
Молекулярни биомаркери и геномни анализи за вземане на терапевтични решения при простатен карциномдоц. М. Георгиева
11:45-12:45
Сателитен симпозиум, подкрепен от индустрията (Johnson & Johnson)
12.45-13.45
Обяд

11:45-12:45
Сателитен симпозиум, подкрепен от индустрията (Astellas)
15:00-16.45
ТРЕТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯСистемна лекарствена терапия при простатен карцином
15:00-15:20
Терапевтични решения при хормоносензитивен простатен карцином – клинични и икономически мотивид-р. Р. Мангалджиев
15:25-15:45
Биологични модели за терапевтично секвениране при метастатичен простатен карциномпроф.д-р А. Дудов
15:50-16:10
Имунотерапия при метастатичен простатен карцином – биомаркери и терапевтични резултатид-р. А. Консулова
16:15-16:35
PARP-инхибиция при метастатичен простатен карцином – биологична обосновка и терапевтична ефективностд-р. Ж. Арабаджиев
16:45-17:15
Кафе пауза
17.15-18.15
Сателитен симпозиум, подкрепен от индустрията (Еli Lilly)
18.15-19.15
Сателитен симпозиум, подкрепен от индустрията (Sanofi)
20.00
Вечеря

19 октомври 2019, събота

8:00-9.15
ЧЕТВЪРТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯТерапевтични стратегии при метастатична болест
8:00-8:20
Олигометастатична болест – колаборативни подходипроф. д-р Т. Хаджиева, доц. д-р Ц. Генадиев, д-р Ж. Арабаджиев
8:25-8:45
Метаболитна радионуклидна терапия при метастатична костна болестпроф. д-р Е. Пиперкова
8:50-9.10
Перспективи на радионуклидна терапия с 177Lu PSMAпроф. д-р С. Сергиева
9:15-10:25
Сателитен симпозиум, подкрепен от индустрията (MSD)
10:30-11:00
Кафе пауза
11:00-13:00
Сателитен симпозиум, подкрепен от индустрията (Roche)
13:00-14:00
Обяд
14:00-15:00
Сателитен симпозиум, подкрепен от индустрията (Novartis)
15:00-16:00
ДИСКУСИОННА СЕСИЯИнтензификация или деинтензификация на терапиите при високорисков простатен карцином
15:00-15:20
Интензификация срещу деинтензификация на хирургията при високорисков локализиран простатен карциномпроф. д-р И. Дечев срещу чл. кор. проф. д-р Ч. Славов
15:20-15:40
Интензификация срещу деинтензификация на лъчелечението при високорисков локализиран простатен карциномпроф. д-р Т. Хаджиева срещу д-р К. Недев
15:40-16.00
Интензификация срещу деинтензификация на системната терапия при високорисков локализиран простатен карциномд-р Ж. Арабаджиев срещу д-р Р. Мангалджиев
16:00
Официално закриване
20.00
Гала вечеря