национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

ПРЕДИКТИВНИ БИОМАРКЕРИ

В ОНКОЛОГИЯТА

19–21 октомври 2017, Варна, Златни пясъци

НАУЧНА ПРОГРАМА

20 октомври 2016, четвъртък

9.00-18.00
Регистрация
17.00-18.00
Официално откриване Връчване на Годишна награда МОРЕ – за принос в българската клинична онкология
18.00-19.00
Сателитен симпозиум Eli Lilly
18.00-18.05
Carmen Popescu, MD, Медицински съветник Онкология, ЮИ Европа Въведение
18.05-18.20
Eкатерина Генова, д-р, КОЦ – Русе Антиангиогенезна терапия при лечение на карцином на стомах и колоректален карцином – каква е разликата
18.20-18.55
Жасмина Михайлова, д-р, д.м., доц., ВМА – София Антиангиогенни агенти при лечение на карцином на стомах и колоректален карцином
18.55-19.00
Carmen Popescu, MD, Медицински съветник Онкология, ЮИ Европа Заключение
19.00-19.20
Сателитна презентация MSD
19.00-19.20
Наталия Чилингирова, д-р, д.м., СБАЛО – София Pembrolizumab – индикация за недребноклетъчен белодробен карцином
20.30
Вечеря Добре дошли

21 октомври 2016, петък

8.00-18.00
Регистрация
8.30-9.30
ПЪРВА ПЛЕНАРНА СЕСИЯОрганизация, патология, молекулярна биология и имунология при тумори на глава и шия Драга Тончева, д-р, д.б.н., проф., чл. кор. – председател
8.30-8.50
Критерии за експертен център за тумори на глава и шия доц. д-р Н. Димитрова
8.50-9.10
Генни сигнатури на малигнени епителни тумори на глава и шия – препратка към клиничната практикачл. кор. проф. д-р Д. Тончева
9.10-9.30
Променената роля на патолога – кога, какво и защод-р И. Терзиев
9.30-10.00
Кафе пауза
10.00-12.30
ВТОРА ПЛЕНАРНА СЕСИЯДиагноза, стадиране и хирургия на епителни тумори на глава и шияИрена Костадинова, д-р, д.м.н., проф. – председател
10.00-10.20
Употреба на предоперативна компютър-томография и магнитнорезонансна томографияд-р М. Пенков
10.25-10.45
Роля на позитронноемисионната томография с компютър-томография (PET/CT) при стадиране, рестадиране и проследяванепроф. д-р И. Костадинова, доц. д-р П. Бочев
10.50-11.10
Приложение на мултимодални методи (SPECT/CT и PET/CT) при лъчетерапевтично планиранепроф. д-р С. Сергиева и съавт.
11.15-11.35
Съвременни ендоскопски и микроинвазивни техники за диагноза доц. д-р Ю. Рангачев
11.40-12.00
Шийна дисекциядоц. д-р П. Станимиров
12.05-12.25
Клинични решения при ларингеална хирургиядоц. д-р Ю. Рангачев
12.30-13.30
Обяд

13.30-15.15
ТРЕТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯЛъчелечение и едновременно лъчехимиолечение при локализирани тумори на глава и шияТатяна Хаджиева, д-р, д.м.н., проф. – председател
13.30-13.50
Дефинитивно лъчелечение/едновременно лъчехимиолечение – избор на пациенти и режимипроф. д-р Т. Хаджиева
13.55-14.15
Избор на дефинитивна брахитерапия – има ли място в Българияд-р З. Захариев
14.20-14.40
Следоперативно лъчеление/eдновременно лъчехимиолечение – кога и какдоц. д-р Р. Габровски
14.45-15.05
Стратегии с индукционна/секвенциална химиотерапияд-р Р. Кръстева
15.15-15.45
Кафе пауза
15.45-17.15
Сателитен симпозиум Merck
Нови подходи в индивидуализираното лечение на карцином на глава и шияТатяна Хаджиева, д-р, д.м.н., проф. – модератор
15.45-16.05
Татяна Хаджиева, д-р, д.м.н., проф., Сити Клиник – София, Захари Захариев, д-р, УМБАЛ Царица Йоанна–ИСУЛ – СофияИндивидуализирано органосъхраняващо лъчехимио- или биолъчелечение при локално авансирал карцином на глава и шия
16.05-16.15
Юлиян Рангачев, д-р, д.м., доц., УМБАЛ Царица Йоанна–ИСУЛ – СофияХирургични методи при карцином на глава и шия
16.15-16.30
Марчела Колева, д-р, УМБАЛ Царица Йоанна–ИСУЛ – СофияИндукционна терапия – място, ползи и рискове
16.30-16.45
Росица Кръстева, д-р, ОЦ Уни Хоспитал – ПанагюрищеРецидивен/метастатичен карцином – настоящи и бъдещи терапевтични подходи и очаквани резултати
16.45-17.00
Иглика Михайлова, д-р, д.м., доц., Любов Симеонова, д-р , СБАЛО – София Опитът на клиниките по лъчелечение и медицинска онкология, СБАЛО – София
17.00-17.10
Никола Билдирев, д-р, КОЦ – РусеПредставяне на клиничен случай
17.10-17.15
Дискусия
17.15-18.15
Сателитен симпозиум Roche
Време е да очакваме повечеДимитър Калев, д-р, д.м., доц. – модератор
17.15-17.35
Марчела Колева, д-р, УМБАЛ Царица Йоанна–ИСУЛ – СофияКарцином на маточна шийка – подобрен туморен контрол чрез инхибиране на ангиогенезата за по-добра преживяемост
17.35-17.55
Жасмина Михайлова, д-р, д.м., доц., ВМА – СофияИзборът на първа линия при метастазирал колоректален карцином – решаващ фактор за оптимална преживяемост
17.55-18.15
Владимир Канарев, д-р, УМБАЛ Царица Йоанна–ИСУЛ – СофияAvastin + Tarceva – сигнификантно подобрение на преживяемостта без прогресия при пациенти с EGFR mut+ недребноклетъчен белодробен карцином
18.15-19.15
Сателитен симпозиум Boehringer Ingelheim
Водещи фактори при избор на първа линия при недребноклетъчен белодробен карцином с EGFR-активиращи мутацииДимитър Калев, д-р, д.м., доц. – модератор
18.15-18.35
Милка Георгиева, д.б.н., доц., Българско дружество по генетика на човекаМолекулярно-патологичен ракурс към предиктивните биомаркери за недребноклетъчен белодробен карцином
18.35-18.55
Владимир Канарев, д-р, УМБАЛ Царица Йоанна–ИСУЛ – СофияAfatinib – EGFR-таргетиране от второ поколение. Клинични ползи за недребноклетъчен белодробен карцином с EGFR-активиращи мутации
18.55-19.15
Наталия Чилингирова, д-р, д.м., СБАЛО – СофияПредставяне на клиничен случай
19.15-20.15
Сателитен симпозиум Sanofi
Sanofi-Genzyme в лечението на пациенти със солидни тумориЖанет Грудева-Попова, д-р, д.м., проф. – модератор
19.15-19.20
Жанет Грудева-Попова, д-р, д.м., проф., УМБАЛ Св. Георги – ПловдивВъведение
19.20-19.40
Марчела Колева, д-р, УМБАЛ Царица Йоанна–ИСУЛ – СофияКлиничен случай: защо да изберем Zaltrap/FOLFIRI за втора линия лечение на пациент с метастатичен колоректален карцином
19.40-20.10
Росица Кръстева, д-р, ОЦ Уни Хоспитал – Панагюрище, Димитър Калев, д-р, д.м., доц., СБАЛОЗ – ВарнаПри метастатичен кастрация-рефрактерен простатен карцином (мКРПК) начален избор и избор след docetaxel e/не е химиотерапия
20.10-20.15
Жанет Грудева-Попова, д-р, д.м., проф., УМБАЛ Св. Георги – ПловдивЗаключение
20.30
Вечеря

22 октомври 2016, събота

8.30-10.15
ЧЕТВЪРТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯПоведение при авансирали епителни тумори на глава и шия Марчела Колева, д-р – председател
8.30-8.50
Съвременен ракурс към цитотоксичната химиотерапияд-р М. Колева
8.55-9.15
Таргетни стратегии при рецидив и метастатична болестд-р Р. Кръстева
9.20-9.40
Съвременна имунотерапия при тумори на глава и шия – настояща реалност и бъдещи предизвикателствад-р Н. Чилингирова, д-р И. Трифонова, д-р А. Герасимов и съавт.
9.45-10.05
Алгоритъм за диагноза и терапия при тумори на глава и шия с неизвестно първично огнищед-р М. Колева
10.15-10.45
Кафе пауза
10.45-13.30
ДИСКУСИОННА СЕСИЯНационален експертен борд: Консенсус за поведение при епителни тумори на глава и шияДимитър Калев, д-р, д.м., доц. – модератор
10.45-11.05
доц. Р. Кънева срещу д-р З. ЗахариевHPV-тестването е/не е стандарт за избор на лечение при орофарингеални тумори
11.05-11.25
д-р Т. Попов срещу доц. д-р Ю. РангачевЕндоскопска хирургия – за и против
11.25-11.45
д-р Р. Кръстева срещу д-р Р. ЛазаровИндукционна химиотерапия, последвана от лъчелечение, при локално авансирали плоскоклетъчни тумори – за и против
11.45-12.05
проф. д-р Т. Хаджиева срещу доц. д-р Р. Габровски Неконвенциално фракционирано лъчелечение срещу лъчехимиолечение
12.05-12.25
проф. д-р Т. Хаджиева срещу доц. д-р Ю. Рангачев Едновременно лъчехимиолечение срещу тотална ларингектомия при локално авансирали тумори на хипофаринкс и ларинкс
12.25-12.45
д-р Р. Лазаров срещу проф. д-р Т. Хаджиева Сенсибилизиращо лъчелечение при хипоксични малигнени тумори – за и против
12.45-13.05
д-р З. Захариев срещу доц. д-р Р. Габровски Спасително лъчелечение при локорегионален рецидив или персистираща болест – за и против
13.05-13.25
д-р М. Колева срещу д-р Н. Чилингирова Адювантна химиотерапия след едновременно лъчехимиолечение е/не е стандарт при локално авансирал назофарингеален карцином (T ≥ 2b или N+)
13.30-14.30
Обяд

14.30-16.15
СЕСИЯ, ПРЕДСТАВЯЩА ДОКУМЕНТПоведение при колоректален и анален карцином, версия 2.2016Александър Юлиянов, д-р, д.м., проф. – председател
14.30-14.40
Обновена версия на Ръководство за поведение при колоректален и анален карцином – пет години по-къснодоц. д-р Д. Калев
14.40-14.55
Съвременни молекулярно-патологични модели при колоректален карциномдоц. М. Георгиева
14.55-15.15
Съвременни парадигми за пред- и следоперативно лъчелечение – път към органосъхраняващи стратегии при ректален карциномдоц. д-р И. Михайлова, доц. д-р Г. Кирова, д-р М. Влока
15.15-15.35
Оптимизиране на системната терапия при метастатичен колоректален карциномдоц. д-р Ж. Михайлова, д-р А. Консулова
15.35-15.55
Хирургични и периоперативни стратегии при метастатична чернодробна болест от колоректален карциномпроф. д-р Н. Владов, д-р И. Василевски и съавт.
15.55-16.15
Хирургични и периоперативни стратегии при перитонеални метастази от колоректален карциномпроф. д-р А. Юлиянов
16.15
Официално закриване
20.00
Гала вечеря