национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

ПРЕДИКТИВНИ БИОМАРКЕРИ

В ОНКОЛОГИЯТА

19–21 октомври 2017, Варна, Златни пясъци, хотел Адмирал

НАУЧНА ПРОГРАМА

19 октомври 2017, четвъртък

9.00-18.00
Регистрация
17.00-18.00
Официално откриванеВръчване на Годишна награда МОРЕ – за принос в българската клинична онкология
18.00-19.30
Симпозиум РазниЖанет Грудева, д-р, дм, проф. – модератор
18.00-18.20
Красимир Киров, д-р, дм, доц.СБАЛО, София (Novartis)Различно заболяване ли е BRAF-позитивният меланом? Петгодишни данни за лечение с dabrafenib/trametinib
18.20-18.40
Милка Георгиева, дбн, доц.Българско дружество по патологияЕпидемиологична програма за скрининг на EGFR-мутационен статус на пациенти с авансирал недребноклетъчен белодробен карцином
18.40-19.00
Екатерина Генова, д-рКОЦ, Русе (Servier)Място на Lonsurf в лечение на пациенти с метастатичен колоректален карцином
19.00-19.20
Йордан Илиев, инж.Скилайн, София Проблеми на електронното събиране и обработка на данни (big data проект)
19.20-19.30
Иглика Игнатова, д-р, Полина Лъжанска, д-рФондация Победи ракаМисия и организация на българска уеб-платформа за онкологични пациенти
20.00
Вечеря Добре дошли

20 октомври 2017, петък

8.00-13.30
Регистрация
8.30-9.40
ПЪРВА ПЛЕНАРНА СЕСИЯПроблеми на предиктивното мислене в онкологиятаАлексей Савов, дбн, проф. – председател
8.30-8.50
Предиктивни туморни биомаркери – надежди и скепсисд-р А. Консулова
8.50-9.10
Трите въпроса на “сфинкса” на онкологичната предикция: кога, как, защод-р М. Василева
9.10-9.30
Как прецизираната онкология валидира предиктивни биомаркерипроф. А. Савов
9.40-11.10
ВТОРА ПЛЕНАРНА СЕСИЯТехнологии на предиктивни и прогностични биомаркериМилка Георгиева, дбн, доц. – председател
9.40-10.00
Циркулиращи туморни клетки и течни биопсии – възможности и граници на употребад-р Б. Петров
10.00-10.20
Радиомно и радиогеномно лъчелечение – настояще и бъдещепроф. д-р Т. Хаджиева, проф. д-р Г. Кирова
10.20-10.40
PET/CT-предикция (простатен карцином)проф. д-р И. Костадинова
10.40-11.00
Предиктивна стойност на нуклеарномедицинските методи (невроендокринни тумори)проф. д-р С. Сергиева
11.10-11.30
Кафе пауза

11.30-12.30
Сателитен симпозиум Novo NordiskХемостазни нарушения при пациенти с онкологични заболяванияЖанет Грудева, д-р, дм, проф. – модератор
11.30-11.40
Жанет Грудева, д-р, дм, проф.УМБАЛ Св. Георги, ПловдивВъведение
11.40-12.00
Фани Мартинова, д-р, дмн, проф.УМБАЛСМ Пирогов, СофияПридружаващи заболявания, клинична картина, диагноза и терапия
12.00-12.20
Антоанета Димитрова, д-р, дмУМБАЛ Св. Екатерина, СофияЛабораторна диагноза
12.20-12.30
Фани Мартинова, д-р, дмн, проф.УМБАЛСМ Пирогов, СофияЗаключителни ремарки
12.30-13.30
Обяд
13.30-14.30
Сателитен симпозиум Eli LillyПерсонализиране на онкологичното лечение при три типа тумориДимитър Калев, д-р, дм, доц. – модератор
13.30-14.00
Марчела Колева, д-рУМБАЛ Царица Йоанна–ИСУЛ, СофияПерсонализиране при метастатичен колоректален и стомашен карциноми
14.00-14.20
Екатерина Генова, д-рКОЦ, Русе Персонализиране при авансирал недребноклетъчен белодробен карцином
14.20-14.30
Дискусия
14.30-16.00
ТРЕТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯПредиктивни модели при хематологични неоплазииМаргарита Генова, д-р, дм, проф. – председател
14.30-14.50
Предиктивна стойност на молекулярния мониторинг при хронична миелоидна левкемияпроф. д-р Г. Балаценко
14.50-15.10
Предиктивни дефиниции при дифузен В-едроклетъчен лимфомпроф. д-р М. Генова
15.10-15.30
PЕТ/CТ-предикция в терапевтичния мониторинг на лимфомидоц. д-р П. Бочев
15.30-15.50
CD20-моделиране на начална и следрецидивна терапия при лимфоидни неоплазии проф. д-р М. Генова
16.00-17.30
ЧЕТВЪРТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯПредиктивни модели при солидни тумори (1)Драга Тончева, д-р, дбн, проф., чл. кор. – председател
16.00-16.20
Предиктивни и прогностични фактори при орален карциномдоц. д-р П. Станимиров
16.20-16.40
Програма за изследване на BRAF-мутационния статус на пациенти с неоперабилен или метастазирал кожен меланомпроф. д-р С. Поповска
16.40-17.00
Предиктивни модели при ранен и метастатичен колоректален карциномдоц. М. Георгиева
17.00-17.20
Биомаркери при колоректален карцином – настояще и бъдещи перспективиЕ. Имянитов, д-р, дмн, проф., чл. кор. (НМИЦ Онкологии им. Н.Н. Петрова, Санкт-Петербург, Россия) (Amgen)
17.30-18.00
Кафе пауза
18.00-19.00
Сателитен симпозиум RocheМултидисциплинарен подход за надеждна HER2-диагностика при карцином на гърдаСавелина Поповска, д-р, дмн, проф. – модератор
18.00-18.20
Gilles ErbРОШ ДиагностикаКлинична значимост на HER2-диагностиката при карцином на гърда
18.20-18.40
Савелина Поповска, д-р, дмн, проф.УМБАЛ Г. Странски, Плевен HER2-диагностика при карцином на гърда – настоящи предизвикателства в България (резултати от HER2-диагностичен проект)
18.40-19.00
Gilles ErbРОШ Диагностика Взаимодействие между медицинските специалисти в диагностичния процес
19.00-20.00
Сателитен симпозиум RocheАнтоанета Томова, д-р – модератор
19.00-19.20
Марчела Колева, д-рУМБАЛ Царица Йоанна–ИСУЛ – София Карцином на маточната шийка – подобрен туморен контрол чрез инхибиране на ангиогенезата за по-добра преживяемост
19.20-19.40
Екатерина Генова, д-рКОЦ, РусеИзборът на първа линия при метастазирал колоректален карцином – решаващ фактор за оптимална преживяемост
19.40-20.00
Красимир Киров, д-р, дм, доц.СБАЛО, СофияДългосрочна ефикасност на комбинацията Cotellic и Zelboraf при лечение на неоперабилен или метастазирал меланом с BRAF V600-мутация
20.30
Вечеря

21 октомври 2017, събота

8.30-9.40
ПЕТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯПредиктивни модели при солидни тумори (2)Красимир Киров, д-р, дм, доц. – председател
8.30-8.50
Имунни чекпоинт-инхибитори – кога имат нужда от предиктивни биомаркерипроф. д-р С. Поповска и съавт.
8.50-9.10
Предиктивни модели при ранен и авансирал кожен меланомдоц. д-р К. Киров
9.10-9.30
BRCA-моделиране на риска и лечението при карцином на гърда/овариален карциномчл. кор. проф. д-р Д. Тончева, доц. Р. Кънева
9.30-9.50
Развитие на биомаркерите при карцином на гърда и влиянието им върху практиката на патолозитепроф. д-р С. Поповска
10.00-11.00
Сателитен симпозиум NovartisНеобходимо ли е да изследваме биомаркери, за да започнем терапия при авансирал хормоночувствителен, HER2-негативен карцином на гърда?Антоанета Томова, д-р – модератор
10.00-10.25
Марчела Колева, д-рУМБАЛ Царица Йоанна–ИСУЛ – София За
10.25-10.50
Димитър Калев, д-р, дм, доц.СБАЛОЗ Д-р М. Марков, ВарнаПротив
10.50-11.00
Заключителни ремарки
11.00-11.30
Кафе пауза
11.30-12.30
Сателитен симпозиум MSDPD-1-инхибиция – нов стандарт в лечението на авансирал недребноклетъчен белодробен карцином (НДКБК)Савелина Поповска, д-р, дмн, проф. – модератор
11.30-11.55
Савелина Поповска, д-р, дмн, проф.УМБАЛ Г. Странски, Плевен PD-L1 – предиктивен биомаркер при НДКБК
11.55-12.20
Данаил Дамянов, д-рСБАЛО, София Pembrolizumab в лечението на пациенти с авансирал НДКБК
12.20-12.30
Дискусия
12.30-13.30
Обяд
13.30-14.30
Сателитен симпозиум Boehringer Ingelheim От точната диагноза към ефективната терапия при локално авансирал или метастатичен недребноклетъчен белодробен карцином (НДКБК) с активиращи EGFR-мутацииРосица Кръстева, д-р – модератор
13.30-14.00
Стоян БичевНГЛ, София Начини за оценка и типизиране на EGFR-мутационен статус при пациенти с НДКБК
14.00-14.30
Георги Момеков, дф, проф.Фармацевтичен факултет, МУ, София Afatinib през погледа на фармаколога
14.30-16.00
ДИСКУСИОННА СЕСИЯНационален експертен борд: Консенсус за предиктивни биомаркери в онкологията – методи за изследване и клинично приложениеДимитър Калев, д-р, дм, доц. – модератор
14.30-14.50
чл. кор. проф. д-р Д. Тончева с/у д-р М. ВасилеваCYP2D6-фенотипизиране при ендокринна терапия с tamoxifenза и против
14.50-15.10
чл. кор. проф. Д. Тончева с/у доц. д-р И. ИвановМултигенни сигнатури за избор на адювантна химиотерапия при ранен HR-позитивен, HER2-негативен карцином на гърда – за и против
15.10-15.30
д-р Б. Петров с/у д-р Т. ДиковMSI/MMR-тестване е/не е стандарт за избор на адювантна химиотерапия при стадии II колоректален карцином
15.30-15.50
д-р Р. Кръстева с/у д-р А. КонсуловаАдювантна химиотерапия с PCV-режим след хирургия и лъчелечение при анапластичен олигодендроглиом/олигоастроцитом с 1p/19q-делеция – за и против
16.00
Официално закриване
20.00
Гала вечеря